Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR) Aan Scholen aan Zee als brede scholengemeenschap is een MR verbonden. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen, onderwijsgevende en onderwijs-ondersteunende medewerkers. MR-leden zijn onafhankelijk en zetten zich in voor het algemeen belang van Scholen aan Zee. De MR voert hiertoe overleg met het College van Bestuur en de algemeen directeur ad […]

Belangrijke documenten

Belangrijke documenten Schoolplan 2020-2023 Download Schoolgids 2020-2021 Download Beleidsplan dyslexie 2019-2020 Download Examenreglement 2020-2021 Download Commissie van Beroep bij Examens 2020-2021 Download Klachtenregeling Download Klokkenluidersregeling Download Anti-pestprotocol Download Beleidsplan agressie engeweld Download Integriteitscode Download Veiligheidsplan Download Convenant en handelingsprotocol schoolveiligheid Download Ondersteuningsprofiel2020-2024 Download IT-reglementScholen aan Zee Download Social media protocol Download LeerlingenstatuutScholen aan Zee Download […]