Belangrijke documenten

Belangrijke documenten

Schoolplan 2020-2023

Schoolgids 2021-2022

Dyslexiebeleidsplan

Dyscalculieprotocol 

Klachtenregeling Algemene aard/Machtsmisbruik

Klokkenluidersregeling

Examenreglement
2021-2022

Commissie van Beroep
bij Examens 2020-2021

Anti-pestprotocol

Beleidsplan agressie en
geweld

Integriteitscode

Veiligheidsplan

Convenant en
handelingsprotocol
schoolveiligheid

Ondersteuningsprofiel
2020-2024

Convenant sponsoring 2020-2022 PO-VO

IT-reglement
Scholen aan Zee

Social media protocol

Leerlingenstatuut
Scholen aan Zee

Afkortingenlijst

Informatiebeveiliging
en privacy beleid
Scholen aan Zee

Protocol camera-
toezicht Scholen aan Zee 

Aanvraagformulier reductie
Digitaal-onderwijs

Aanvraagformulier extra 
schoolverlof

Raad van Toezicht

Reglement
onderwijscommissie

Reglement
Raad van toezicht
Scholen aan Zee

Reglement financiële
commissie

 

Reglement
remuneratiecommissie

College van Bestuur

Reglement
College van Bestuur
Scholen aan Zee

Management
statuut 
Scholen aan Zee

Statuten Scholen aan Zee

Inkoopbeleid

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2020

Infographic jaarverslag 2020

Volg Scholen aan Zee op social media