Belangrijke documenten

Belangrijke documenten

Schoolplan 2020-2023

Schoolgids 2021-2022

Dyslexiebeleidsplan

Dyscalculieprotocol 

Klachtenregeling Algemene aard/Machtsmisbruik

Klokkenluidersregeling

Anti-pestprotocol

Klachtenregeling

Samenwerkingsovereenkomst met partners

Convenant sponsoring 2020-2022 PO-VO

Protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Aanvraagformulier reductie
Digitaal onderwijs

Aanvraagformulier extra 
schoolverlof

Examenreglement
2021-2022 –¬†

versie april 2022

Reglement Commissie

van Beroep bij Examens

Integriteitscode

Veiligheidsplan

Convenant en
handelingsprotocol
schoolveiligheid

Ondersteuningsprofiel
2020-2024

IT-reglement
Scholen aan Zee

Social media protocol

Leerlingenstatuut
Scholen aan Zee

Afkortingenlijst

Informatiebeveiliging
en privacy beleid
Scholen aan Zee

Protocol camera-
toezicht Scholen aan Zee 

Bestuur en Toezicht

Bestuurshandboek

Inkoopbeleid

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Infographic jaarverslag 2020

Volg Scholen aan Zee op social media