Belangrijke documenten

Belangrijke documenten

Schoolplan 2020-2023

Schoolgids 2020-2021

Dyslexiebeleidsplan

Dyscalculieprotocol 

Examenreglement
2020-2021

Commissie van Beroep
bij Examens 2020-2021

Klachtenregeling

Klokkenluidersregeling

Anti-pestprotocol

Beleidsplan agressie en
geweld

Integriteitscode

Veiligheidsplan

Convenant en
handelingsprotocol
schoolveiligheid

Ondersteuningsprofiel
2020-2024

IT-reglement
Scholen aan Zee

Social media protocol

Leerlingenstatuut
Scholen aan Zee

Afkortingenlijst

Informatiebeveiliging
en privacy beleid
Scholen aan Zee

Protocol camera-
toezicht Scholen aan Zee 

Aanvraagformulier kwijtschelding
ouderbijdrage

Aanvraagformulier reductie
Digitaal-onderwijs

Aanvraagformulier extra 
schoolverlof

Raad van Toezicht

Reglement
onderwijscommissie

Reglement
Raad van toezicht
Scholen aan Zee

Reglement financiële
commissie

 

Reglement
remuneratiecommissie

College van Bestuur

Reglement
College van Bestuur
Scholen aan Zee

Management
statuut 
Scholen aan Zee

Statuten Scholen aan Zee

Inkoopbeleid

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Volg Scholen aan Zee op social media