Bestuur

College van Bestuur
Met ingang van 1 maart 2017 is de heer R.D. (Reinier) de Voogd benoemd tot voorzitter; samen met mevrouw J. (Joke) Plass vormt hij een tweehoofdig College van Bestuur. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Scholen aan Zee en is eindverantwoordelijk voor alle Scholen aan Zee-aangelegenheden.

Scholen aan Zee volgt de Code Goed Bestuur van de VO-raad. Deze code omschrijft wat dit betekent voor verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. (Zie ook de pagina 'Brochures'.)

- Statuten Scholen aan Zee
- Reglement College van Bestuur
- Managementstatuut

Secretaris College van Bestuur
De heer R.A. (Rob) Korteweg is secretaris van het College van Bestuur en ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht.  

Raad van Toezicht
mevrouw W.G.M.E. (Wiltrude) Turnhout-van den Bosch, vice voorzitter
de heer M. (Martin) Knol
de heer P.F. (Peter) Kramer
de heer R.H.J. (Ruurd) Bijlsma, voorzitter
de heer J.H.C. (Jan) Daalmijer

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur vanuit de doelstelling van de stichting: een volwaardig en breed aanbod voor voortgezet onderwijs in stand te houden, waarbij de oorspronkelijke richtingen, openbaar en interconfessioneel, op basis van gelijkwaardigheid en gelijkberechtiging behandeld worden. 

- Reglement Raad van Toezicht
- Toezichtskader
- Reglement Onderwijscommissie
- Reglement Remuneratiecommissie
- Reglement Financiële Commissie

Schooldirectie
Mevrouw M. (Marianne) Pot, Lyceum aan Zee 
De heer H. (Hans) van Beekum, Mavo aan Zee
De heer P. (Peter) Helderman, directeur Beroepsonderwijs aan Zee
Mevrouw M.A.C. (Ria) Peters, directeur Schakel aan Zee