vraag en antwoord algemeen

Waar laat de leerling de laptop als hij het laatste uur gym (LO) heeft?

Bij gym (LO) tussen andere lesuren in, kan de leerling de laptop in het kluisje op school kwijt. Als het laatste uur gym (LO) is, dan kunnen de laptops in de docentenwerkruimte van de sporthal bewaard worden; deze ruimte kan worden afgesloten.  

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Klik hier voor het overzicht van de schoolvakanties bij Scholen aan Zee.

Is er een klachtenregeling en waar kan ik terecht met mijn klacht?

Dit hangt van uw klacht af:

  • Bij machtsmisbruik (bijv. (seksuele) intimidatie en psychische of fysieke mishandeling, ongewenste intimiteiten) - dit kan voorkomen tussen leerlingen onderling; leerlingen en personeel; personeel en leerlingen; school en ouders; ouders en school - dient u een hulpvraag of klacht in bij de vertrouwenspersoon van de betreffende school (zie pagina contact). Klachten m.b.t. machtsmisbruik kunnen ook worden ingediend bij:

Externe Klachtencommissie Machtsmisbruik PO en VO
Uitsluitend bereikbaar via klachtencommissieonderwijs@hotmail.com

  • Klachten van algemene aard (leerlingen en ouders die zich niet correct behandeld voelen) kunnen in eerste instantie het beste met de betrokken docent worden opgelost. Lukt het niet tot een oplossing te komen, dan kan achtereenvolgens, in dezelfde volgorde als genoemd, contact worden opgenomen met: 
    • mentor of de teamleider. Leidt dit ook niet tot een oplossing, dan kan contact gezocht worden met
    • de schooldirecteur. Is de klacht daarna nog niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u terecht bij
    • het College van Bestuur van Scholen aan Zee. Mocht dit ook niet tot tevredenheid leiden, dan kan de klacht, zowel door het College van Bestuur, als door de klager worden neergelegd bij:

Externe Commissie voor Klachten van Algemene Aard
Uitsluitend bereikbaar via klachtencommissieonderwijs@hotmail.com

 

De volledige Regeling Machtsmisbruik ligt op de scholen ter inzage bij de directeuren, de schooladministraties, de vertrouwenspersonen en is hier te downloaden.

 

 

 

Hoe zit dat met MAGISTER? Waar is het voor en wat kan ik er mee?

MAGISTER is de naam van het leerlinginformatiesysteem dat Scholen aan Zee gebruikt. Veel vragen en antwoorden hebben wij in het volgende document voor u op een rij gezet: klik hier.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies