Schoolkosten

Onderverdeling schoolkosten

A. Boekenpakket.
    Deze materialen worden kosteloos verstrekt. Lesmateriaal is materiaal dat naar vorm en inhoud is gericht op informatieoverdracht
    in onderwijsleersituaties en waarvan het gebruik binnen het onderwijsaanbod door het bestuur specifiek voor het desbetreffende
    leerjaar is voorgeschreven. Bijvoorbeeld: leerboeken, werkboeken, project-/tabellenboeken, examentrainingen/-bundels, licentie-
    kosten digitaal leermateriaal.

B. Zelf aan te schaffen lesmaterialen/schoolartikelen
    Dit zijn lesmaterialen die langer dan een jaar meegaan of die door meer gezinsleden kunnen worden gebruikt. De materialen zijn  
    onmisbaar om de opleiding met succes te kunnen volgen, maar ouders beslissen zelf of de materialen aangeschaft worden en bij
    welke leverancier. Voorbeelden: atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schrift, multomap,
    pennen. 
    Het overzicht met de zelf aan te schaffen lesmaterialen/schoolartikelen staat in onze schoolgids: klik hier

    Beroepspakketten Beroepsonderwijs aan Zee
    Leerlingen van het beroepsonderwijs hebben speciale kleding, schoeisel en gereedschapssets nodig, die door ouders zelf
    aangeschaft moeten worden. Leerlingen die hier niet over beschikken kan - i.v.m. de Arbo-wet en om hygiënische redenen -   
    toegang tot de les worden ontzegd.
    Het pakket kan via de school aangeschaft worden - ouders ontvangen hierover van de school informatie -, maar dit is niet verplicht.

  C. Vrijwillige ouderbijdrage voor extra schoolactiviteiten en voorzieningen.
    De toelating tot de school is niet afhankelijk van de betaling van deze vrijwillige ouderbijdrage. 
    Kosten voor voorzieningen, onderwijskundige projecten, introducties, excursies, schoolreizen, culturele en sportieve activiteiten
    etc. worden niet door de overheid vergoed. Omdat deze voorzieningen en activiteiten het onderwijs ondersteunen en bijdragen aan
    een goede en plezierige leeromgeving wordt hiervoor een bijdrage aan de ouders gevraagd.
    De bijdrage is vrijwillig, d.w.z. dat ouders zelf beslissen waaraan wordt deelgenomen/welke diensten worden afgenomen.

 • Huur kluisje € 15
  Voor het veiligstellen van eigendommen (jassen, telefoons, boeken etc.).Wij zijn niet (zonder meer) verantwoordelijk voor de eigendommen van leerlingen (hoofdstuk 9.6 en 9.7 van de schoolgids). Bij huur van een kluisje ontvangt de leerling aan het begin van het schooljaar met het ondertekenen van een ontvangstverklaring, de sleutel. Raakt de sleutel kwijt, dan wordt € 7,50 in rekening gebracht voor een nieuwe sleutel. 
   
 • Collectieve verzekering € 6
  Wij sluiten een collectieve verzekering af tegen ongevallen. Klik hier voor meer informatie.
 • Bijdrage ouderraad € 3
  Hieruit worden o.a. bekostigd: koffie/thee tijdens vergaderingen, spreekuur-/voorlichtingsbijeenkomsten en examens, alsmede een attentie voor de leerlingen die geslaagd zijn. Ook draagt de ouderraad bij aan bijvoorbeeld een bankje op het schoolplein of planten en posters voor de lokalen.
  https://www.scholenaanzee.nl/bestanden/pdf/aanvraagformulier-reductie-digitaal-onderwijs-2019-2020.pdf
 • Bijdrage leerlingactiviteiten € 50
  Bijdrage voor o.a. introductieactiviteiten, culturele en sportieve activiteiten (bijvoorbeeld talentenjachten en concerten),  prijzen voor sportdagen en traktaties voor leerlingen bij bijzondere gebeurtenissen (Sinterklaas, Kerst). De bijdrage is voor alle leerlingen gelijk. Het niet betalen kan betekenen dat de leerling niet aan de activiteiten kan deelnemen.

          Totaalbedrag schoolkosten/vrijwillige ouderbijdrage voor alle leerlingen van Scholen aan Zee: € 74,00
 

Inning schoolkosten
Scholen aan Zee heeft de inning van deze vrijwillige ouderbijdragen uitbesteed aan Van Dijk Educatie. Bij het bestellen van het boekenpakket via www.vandijk.nl dient u de activiteiten/voorzieningen aan te vinken. Voor de leerling die gedurende de looptijd van de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage de school verlaat, kan de school besluiten tot een (gedeeltelijk) kwijtschelding of restitutie.


Kwijtschelding / reductie
In bijzondere gevallen kunnen ouders een beroep doen op de kwijtscheldings- of reductieregeling van Scholen aan Zee. In eerste instantie dient een beroep gedaan te worden op gemeentelijke regelingen. Scholen aan Zee bepaalt of ouders in aanmerking komen.
- formulier kwijtschelding vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020>
- formulier reductieregeling digitaal onderwijs 2019-2020>

 

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies