Bestuur

College van Bestuur
Met ingang van 1 maart 2017 is de heer R.D. (Reinier) de Voogd benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Scholen aan Zee en is eindverantwoordelijk voor alle Scholen aan Zee-aangelegenheden.

Scholen aan Zee volgt de Code Goed Bestuur van de VO-raad. Deze code omschrijft wat dit betekent voor verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling.

- Statuten Scholen aan Zee
- Reglement College van Bestuur
- Managementstatuut 
- Jaarstukken 2018


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur vanuit de doelstelling van de stichting: een volwaardig en breed aanbod voor voortgezet onderwijs in stand te houden, waarbij de oorspronkelijke richtingen, openbaar en interconfessioneel, op basis van gelijkwaardigheid en gelijkberechtiging behandeld worden. 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen:
de heer R.H.J. (Ruurd) Bijlsma, voorzitter
mevrouw W.G.M.E. (Wiltrude) Turnhout-van den Bosch, vice voorzitter
de heer M. (Martin) Knol
de heer J.H.C. (Jan) Daalmijer
mevrouw P. (Ellen) de Schiffart

- Reglement Raad van Toezicht
- Toezichtskader
- Reglement Onderwijscommissie
- Reglement Remuneratiecommissie
- Reglement Financiële Commissie

Schooldirectie
De heer H. (Hans) van Beekum, algemeen directeur a.i. 
Mevrouw M.A.C. (Ria) Peters, projectdirecteur Schakel aan Zee

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies