Beroepsonderwijs
MAVO
Lyceum
Junior College

Medezeggenschap Scholen aan Zee

Nieuwe MR-structuur Scholen aan Zee
Met ingang van het nieuwe schooljaar (2019-2020) verandert de structuur van één GMR en drie school-MR'en in één MR voor geheel Scholen aan Zee. Deze structuur is in lijn met de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De nieuw te vormen MR zal bestaan uit 6 personeelsleden, 3 leerlingen en 3 ouders. Op de pagina 'diverse documenten' zijn het nieuwe MR-statuut, MR-reglement en het Huishoudelijk Reglement MR in te zien.
Binnenkort zullen er verkiezingen plaatsvinden; medewerkers, leerlingen en ouders worden hierover nog nader geïnformeerd.

Tot 1 augustus 2019 blijft de situatie als volgt:

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Aangelegenheden die voor alle scholen gelden, worden besproken in de GMR. Elke school-MR en het ondersteunend personeel zijn in de GMR vertegenwoordigd. De GMR bestaat uit een personeels-, ouder-, en leerlinggeleding.

Bekijk de samenstelling van de GMR, de verslagen van de vergaderingen en/of diverse documenten.

Bereikbaarheid GMR
Postadres: Postbus 636, 1780 AP Den Helder
E: info@scholenaanzee.nl

Medezeggenschapraad - MR
Iedere school van Scholen aan Zee heeft een MR en die bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. De MR heeft een belangrijke stem in allerlei beslissingen die door de school worden genomen. De MR bevordert naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg en is bevoegd alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken.

Bereikbaarheid MR
Lyceum aan Zee: mrlyceum@scholenaanzee.nl
Mavo aan Zee: mrmavo@scholenaanzee.nl
Beroepsonderwijs aan Zee: mrberoepsonderwijs@scholenaanzee.nl