Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)

Schakel aan Zee is een afdeling die gespecialiseerd is in het Nederlands als tweede taal (Nt2). Hier worden anderstalige leerlingen door middel van intensief taalonderwijs voorbereid op een vervolgopleiding. Op de school worden leerlingen ingeschreven die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

De school heeft als doel anderstalige leerlingen tussen 12 en 18 jaar onderwijs te bieden dat hen kennis en vaardigheden biedt om als individu een eigen plek te verwerven in de wereld. In alle groepen staat Nederlands/Nt2 centraal. Dit betekent dat er minimaal 11 uur Nederlands/Nt2 wordt gegeven. Verder worden er vakken zoals rekenen, koken, sport, burgerschap, kunst en cultuur gegeven. Daarbij wordt er in alle groepen gewerkt vanuit thema’s die van belang zijn voor het integreren in de Nederlandse maatschappij en voor het toekomstperspectief van onze leerlingen. De school heeft een regionaal karakter.

Na aanmelding en het eerste intakegesprek komt de leerling in de verlengde intakegroep. Hier wordt bekeken wat het te verwachten uitstroomprofiel van de leerling zal zijn. De leerling verblijft maximaal 8 weken in deze groep en volgt een lesprogramma dat vooral gericht is op het kennismaken met de school in haar totaliteit en het leren van de eerste ‘schooltaalwoorden’. Het portfolio wordt in deze periode aangelegd en er vinden enkele toetsen plaats. Wanneer de leerling niet bekend is met het Latijns schrift, zal de leerling in de alfabetiseringsgroep aan de verlengde intake deelnemen.

Na de verlengde intakegroep of alfabetiseringsgroep zal de leerling doorstromen naar een groep waarin hij langere tijd zal verblijven. Dit is een groep die de basis legt op het gebied van Nederlands als tweede taal. Vervolgens komt de leerling terecht in de laatste fase van Schakel aan Zee, de uitstroomgroep.

De uitstroomgroep is gericht op het uitstroomprofiel van de leerling. Hier worden vakken aangeboden die van belang zijn voor het overstappen naar regulier onderwijs. In deze fase bestaat ook de mogelijkheid om te starten met het gedeeltelijk schakelen naar andere scholen.

De leerlingen volgen de lessen grotendeels in één klaslokaal en hebben een mentor die gemiddeld 20 uur lessen verzorgt aan één klas. Dit zorgt voor een stukje veiligheid, vertrouwen en structuur. Voor leerlingen en ouders/voogden/verzorgers is de mentor het aanspreekpunt op Schakel aan Zee. De mentor geeft les, maar is er ook voor andere zaken, bijvoorbeeld als leerlingen met een probleem zitten. De mentor is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en de studieresultaten en houdt in de gaten hoe het met de leerling persoonlijk gaat. Zowel leerlingen als hun ouders/voogden/verzorgers hebben contact met de mentor. De mentoren en docenten worden ondersteund door de ondersteuningscoördinator en de onderwijsassistenten. Het kan zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen of een leerstoornis. Als Schakel aan Zee niet in de benodigde ondersteuningsbehoefte kan voorzien, zal in overleg met de ouders/verzorgers/voogden een oplossing gezocht worden waarin tegemoet gekomen kan worden aan de ondersteuningsbehoefte.

Leerlingen van Schakel aan Zee worden begeleid in het schakelen naar vormen van regulier onderwijs of Regionale Onderwijs Centra (ROC).

  • Doorstroom
    Op basis van de vorderingen ten aanzien van de Nederlandse taal kan een leerling tussentijds doorstromen naar een volgende groep binnen Schakel aan Zee of binnen één van de andere locaties van Scholen aan Zee.
  • Uitstroom
    Leerlingen in de uitstroomgroep krijgen intensieve begeleiding van de mentor in het kiezen van een vervolgopleiding. Op basis van leeftijd en resultaten van leerstofafhankelijke en -onafhankelijke toetsen en de beoordeling van alle betrokken docenten wordt een advies gegeven. De uitstroom kan geschieden naar het praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of mbo. De Schakel hanteert de LOWAN-uitstroomprofielen. Deze informatie kunt u terug vinden via de volgende link www.lowan.nl

Eén school, één team, één gedachte

Een nieuwe fase van ontwikkeling dient zich aan. In 2018 heeft intern een institutionele fusie plaatsgevonden waardoor de Stichting Scholen aan Zee slechts één school omvat. Hierdoor zijn we geworden wat we eigenlijk al waren: één brede scholengemeenschap met meerdere uitvoeringslocaties voor de leerlingen van de gemeente Den Helder en omgeving.

Volg Scholen aan Zee op social media

X